Informace

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY V TŘESOVICÍCH

Mateřská škola, Třesovice je malá dvoutřídní mateřská škola zřizovaná obcí. Předškolní vzdělávání poskytujeme pro 40 dětí z obcí Třesovice-Popovice, Mokrovousy, Dohalice, ale dojíždějí k nám děti i z širšího okolí. MŠ se dělí na třídu duhovou pro děti ve věku 2 – 4 roky, která se naplňuje max do počtu 18 dětí a třídu sluníčkovou pro děti ve věku 4 – 7 let, která se naplňuje max do počtu 22 dětí. Nižší počet dětí na třídy a variabilní organizace dne nám umožňují realizovat individuální, zajímavý a smysluplný koncept vzdělávání. 

Mateřská škola je charakteristická svou otevřeností, která napomáhá vytvářet rodinnou atmosféru. V centru pozornosti stojí vždy dítě a úzká spolupráce s jeho rodiči. Rodiče mají po dohodě s vyučujícím dveře do třídy vždy otevřené. Například nezbytnou součástí nástupu nového dítěte do mateřské školy je možnost rodiče či jiné blízké osoby setrvat v mateřské škole spolu s dítětem dle potřeby. Každému dítěti se věnujeme individuálně, vytváříme menší skupiny, které takovou možnost dávají. Ti, kteří vnímají mateřskou školu jako důležitý krok v rozvoji jejich dítěte a umí využít mateřské školy v jeho prospěch, ti jsou u nás velmi spokojeni. Běžné je u nás pravidelné sledování pokroků dítěte a konzultace s rodiči, kterým naše poznatky a doporučení sdělujeme na osobních schůzkách. Pořádáme netradiční třídní schůzky, jejichž součástí bývá i poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, zveme např. dětskou psycholožku.

Další naší charakteristikou je, že přijímáme všechny děti takové, jaké jsou – bez rozdílu. Dítěti a jeho potřebám se snažíme v rámci našich možností co nejvíce přizpůsobit, a to ať už jde o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, tak o děti nadprůměrně inteligentní. Důležitost přikládáme tomu, aby případné obtíže či naopak nadání byly včas odhaleny a dětem byla věnována cílená pedagogická podpora. Snahou je úzce spolupracovat s odborníky a dalšími partnery školy. Pro úspěch dítěte ve škole je tento přístup zcela zásadní. Naším cílem je, aby dítě odcházelo do základní školy samostatné, sebevědomé a připravené.  Jsme mateřská škola, která důsledně plní diagnostickou funkci směrem dětem a poradenskou roli směrem k rodičům.

Velkou výhodou je, že u nás mají předškoláci část dne pouze pro sebe. Mají samostatný vzdělávací program zaměřený na školní přípravu. Rozvíjíme intenzivně všechny dovednosti, které dítě bude potřebovat pro úspěšný start v 1. třídě. Ve vzdělávání dětí usilujeme o rovnováhu mezi zcela svobodným a spontánním učením dítěte a plněním úkolů spjatých s povinnostmi souvisejícími s přípravou na budoucí školní vyučování. Věříme, že respekt v procesu vzdělávání musí být vzájemný – učitelka respektuje dítě, jeho zájmy, tempo, individuální potřeby a dítě respektuje společná pravidla, řád, svou roli ve vztahu k autoritě a k vrstevníkům, své povinnosti a spoluodpovědnost za atmosféru v našem kolektivu.

V rámci školního vzdělávacího programu poskytujeme dětem také  doplňkové aktivity v oblasti jazykové přípravy na angličtinu, přirozené porozumění slovenskému jazyku, zařazujeme prvky a pokusohraní pro rozvoj logického myšlení, pomocí netradičních pomůcek a her klademe důraz na rozvoj pohybu a sportovních pohybových dovedností. Současně s těmito aktivitami probíhá celoroční tematický program, do něhož zařazujeme množství výletů, exkurzí, besed, školních slavností, projektů, divadel a nejrůznějších polytechnických akcí. Česká školní inspekce označila tyto naše programy jako nadstandardní.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Kromě pěstování těch nejlepších mezilidských vztahů a pozitivního “zdravého„ klimatu ve škole, vedeme děti k přirozenému pohybu a sportu, chodíme hodně ven, do přírody, do lesa, na louku, za příznivého počasí orientujeme náš výchovně-vzdělávací program na zahradu. Jako doplňkové aktivity organizujeme saunování, lyžařský a plavecký kurz a do budoucna je v plánu se zaměřit i na další programové pohybově-sportovní projekty. Odpočinek dětí se snažíme co nejvíce přizpůsobit aktuálním potřebám dětí v různých věkových kategoriích. 

Ve výchově ke zdravému životnímu stylu máme silnou oporu ve vlastní velmi kvalitní školní jídelně, která vaří zdravě, inovativně a chutně. Jsme zapojeni do celostátního programu „Zdravá školní jídelna“, jež vyžaduje plnění přísných kritérií pro sestavu jídelníčku, surovin, atd., které jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány pověřenými odborníky. Pracovnice školní jídelny se dále vzdělávají a inspirují i díky projektu “Skutečně zdravá škola”. Se školní jídelnou se také vzájemně zapojujeme do vzdělávacího programu a podporujeme tak budování osobních hodnot, dodržování tradic, polytechnické dovednosti a díky tomu posilujeme důležitost čerstvé “domácí” vařené kuchyně. 

Jsme malá moderní mateřská škola s profesionální předškolní přípravou a dobře sehraným týmem lidí nadšených pro práci s dětmi. Nabízíme, ale i vyžadujeme, nadstandardní spolupráci rodičům, kteří mají zájem o kvalitní vzdělávání pro své dítě.