Výchova a vzdělávání

Charakteristika integrovaných bloků

 

Integrované bloky nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a prakticky využitelnou. Dítě získává klíčové kompetence.

Integrované bloky našeho školního vzdělávacího programu vytváří elementární základy klíčových kompetencí, významné z hlediska přípravy dítěte na další vzdělávání i pro jeho další životní etapy a celoživotní učení. Proto o jejich vytváření cíleně usilujeme.

Jednotlivé integrované bloky zahrnují vždy všechny oblasti uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání:

Dítě a jeho tělo – oblast biologická – barva vzduchu

Dítě a jeho psychika – oblast psychologická – barva slunce

Dítě a ten druhý – oblast interpersonální – barva lásky

Dítě a svět – oblast environmentální – barva přírody

Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní – barva slavnostní

Na úrovni integrovaných bloků jsou cíleně a systematicky prostřednictvím plnění vzdělávacích cílů a postupným dosahováním očekávaných výstupů utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí. Jsou jimi kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální, činnostní a občanské kompetence.

 

 

Integrovaný blok „Respektuj planetu“

Charakteristika:

Integrovaný blok Respektuj planetu se zaměřuje na rozvoj vztahu dítěte ke svému okolí, k přírodě, zvířatům, domovu, ale i vzdálenějším světům a kulturám. Dítě je vedeno k tomu, aby hledalo a postupně nacházelo své místo v tomto světě, aby ho chtělo poznávat a aktivně ho přetvářet a chránit. Dítě se postupně seznamuje se světem umění, rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Dítěti jsou poskytovány zdroje informací a podnětů, se kterými se učí dále pracovat. Učí se klást doplňující otázky a přemýšlet nad odpověďmi, kterých se mu dostává. Dítě především získává pozitivní vztah k okolí, ostatním lidem, zvířatům, rostlinám v něm, ke světu, přírodě a k životu samotnému vůbec.

 

Navrhované okruhy témat:

Roční období, Proměny v přírodě, Počasí, Kontinenty, Jiné kultury, Životní prostředí, Ekokodex, Koloběh vody, Třídění odpadů, Zvířata, Rostliny, Vesmír, Doprava, Sport, Knížky, Umění, Moje Země, apod.

 

Klíčové kompetence

(k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské):

 • KU – Dítě získá elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • KU – Dítě se učí klást otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • KŘP – Dítě si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem.
 • KŘP – Dítě problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost.
 • KK – Dítě postupně získává dovednosti předcházející čtení a psaní.
 • KK – Dítě se dovídá, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.
 • KSP – Dítě se učí projevit citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost.
 • KSP – Dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem.
 • KČO – Dítě chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
 • KČO – Dítě zjišťuje, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit.
 • KČO – Dítě si svoje činnosti a hry učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat.

 

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
  i pohody prostředí
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj kultivace představivosti a fantazie
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
  v dětské herní skupině apod.)
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
  o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Očekávané výstupy

Podoblast: Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Zachovávat správné držení těla □

Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla □

Podoblast: Sebeobsluha

Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky □

Podoblast: Zdraví, bezpečí

Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem □

Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí □

Jazyk a řeč – Podoblast: Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Domluvit se slovy □

Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Vnímání

Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Pozornost, soustředěnost, paměť

Naučit se nazpaměť jednoduchý krátký text, záměrně si zapamatovat a vybavit □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Časoprostorová orinetace

Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Řešení problémů, učení

Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným □

Vnímat že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Sebevědomí a sebeuplatnění

Podílet se na organizaci hry a činnosti □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Sebeovládání a přizpůsobivost

Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Vůle, vytrvalost city a jejich projevy

Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování □

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním □

Podoblast: Komunikace s dospělým

Navazovat kontakty s dospělým □ (respektovat dospělého, spolupracovat, rozlišovat vhodnost tykání/vykání)

Podoblast: Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

Spolupracovat s ostatními □ (chápat a respektovat názory jiného, domlouvat se, vyjdnávat)

Podoblast: Sociabilita

Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené □,

Odmítnou komunikaci, která je dítěti nepříjemná □

Podoblast: Společenská pravidla a návyky

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi □,

Podoblast: Zařazení do třídy/skupiny

Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy □

Podoblast: Poznatky, sociální informovanost

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi □

Podoblast: Vztah k životnímu prostředí

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat □

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí □

 

Integrovaný blok „Respektuj jedinečnost“

Charakteristika

Integrovaný blok Respektuj jedinečnost je zaměřený především na rozvoj osobnostních vlastností a charakteristik dítěte, které jsou jedinečné a o uvědomění si své originality u každého dítěte jde v tomto bloku především. Okrajově se dotýká tělesného rozvoje, cílí prioritně na sebeuvědomění duševní, na práci s city a se sebevědomím dítěte, jež posilujeme zejména také v počátku docházky do mateřské školy. Dítě se prostřednictvím bloku postupně seznamuje také se společenstvím vrstevníků, s pravidly společného soužití, díky kterým můžeme respektovat jedinečnost každého z nich. Učí se orientaci v novém prostředí, vnímat a zvládat změny, adaptovat se.

 

Navrhované okruhy témat: Moje školka, Moje rodina, Můj den, Moje tělo, Můj oblíbený pohádkový hrdina, Moje nejmilejší hračka, Co rád dělám, Mám se rád, Se všemi jsem kamarád, Proč panenka pláče (porozumění citům svým i ostatních), apod.

 

Klíčové kompetence

(k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské):

 

 • KU – Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
 • KU – Dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení.
 • KŘP – Dítě řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • KŘP – Dítě se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
 • KK – Dítě se učí vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).
 • KK – Dítě se domlouvá gesty i slovy, učí se rozlišovat některé symboly, rozumí jejich významu i funkci.
 • KSP – Dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • KSP – Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.
 • KSP – Dítě chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.
 • KČO – Dítě dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky.
 • KČO – Dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem.
 • KČO – Dítě se učí, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • KČO – Dítě má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat.

 

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • získání relativní citové samostatnosti
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
  a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Očekávané výstupy:

Podoblast: Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí □

Podoblast: Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály □

Podoblast: Zdraví, bezpečí

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy □

Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí □,

Jazyk a řeč – Podoblast: Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Porozumět slyšenému □

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách□

Poznávací schopnosti – Podoblast: Vnímání

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Pozornost, soustředěnost, paměť

Záměrně se soustředit a udržet pozornost □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Rozlišování obrazných znaků, symbolů, grafické vyjadřování

Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Časoprostorová orientace

Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Řešení problémů, učení

Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Sebevědomí a sebeuplatnění

Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory □,

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Sebeovládání a přizpůsobivost

Uvědomovat si svoje možnosti a limity □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Vůle, vytrvalost city a jejich projevy

Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky □

Podoblast: Sociabilita

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou □

Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je □

Podoblast: Společenská pravidla a návyky

Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování □

Podoblast: zařazení do třídy/skupiny

Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti □

Podoblast: Kultura, umění

Vyjadřovat sw prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální □

Podoblast: Poznatky, sociální informovanost

Orientovat se v bezpečně známém prostředí i v životě tohoto prostředí □

Podoblast: Adaptabilita ke změnám

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí □

Podoblast: Vztah k životnímu prostředí

Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

 

 Integrovaný blok „Respektuj pospolitost“

Charakteristika:

Integrovaný blok Respektuj pospolitost se zaměřuje na rozvoj schopnosti dítěte pochopit různorodost vztahů v širší společnosti, vyznat se ve vztazích s lidmi a uspořádat si vztahy s lidmi ve svém okolí, respektovat společnost jako takovou, respektovat názory druhých, poznávat lidské společenství jako komunitu, která má své hodnoty, zásady, pravidla, které ctí. Dítě se učí porozumět těmto hodnotám, uplatňovat je ve svém každodenním životě, osvojit si je a umět je také prosazovat a hájit. K nim patří například péče o zdraví, správný a zdravý životní styl a prevence sociálně patologických jevů. Dítě si buduje vztah k učení se, k objevování a zájmu se vzdělávat. Integrovaný blok umožní dítěti uvědomění si smyslu záměrného učení a získá k němu pozitivní vztah. Důležité je vytváření schopnosti sebeovládání tak, aby bylo dítě schopno mimo jiné efektivně spolupracovat s druhými a chápat význam kooperativního chování pro sebe i celé společenství. Seznámí se s různými prostředími, ve kterých lidé žijí a pracují.

 

Navrhované okruhy témat: Povolání, Tradice a zvyky, Zdravý životní styl, Bezpečnost, Zdravá strava, Gastronomie, Čas, Domov, Město a vesnice, Hudba, Divadlo, Sport, Svátky a oslavy, Spolupráce, Spolu to dokážeme.

 

Klíčové kompetence

(k učení, k řešení problémů, komunikativní sociální a personální, činnostní a občanské):

 • KU – Dítěti se vždy dostává uznání a ocenění, aby se učilo se s chutí.
 • KŘP – Dítě chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • KK – Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivněji používá k dokonalejší komunikaci s okolím.
 • KK – Dítě je v běžných situacích podporováno ke komunikaci bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou.
 • KSP – Dítě se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích chová obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout.
 • KSP – Dítě se ve skupině dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy.
 • KSP – Dítě napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí.
 • KČO – Dítě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat.
 • KČO – Dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).
 • KČO – Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.

 

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 • poznávání jiných kultur
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 

Očekávané výstupy:

Podoblast: Jemná motorika, koordinace ruky a oka

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku □

Podoblast: Zdraví, bezpečí

Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami □

Jazyk a řeč – Podoblast: Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Sledovat a vyprávět příběh, pohádku □

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Sebevědomí a sebeuplatnění

Vyjádřit svůj souhlas, umět říct ne v konkrétní situaci □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Vůle, vytrvalost city a jejich projevy

Zachytit a vyjádřit své prožitky □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Tvořivost, vynalézavost, fantazie

Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových i dramatických) □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Řešení problémů, učení

Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film □

Podoblast: Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem □

Podoblast: Sociabilita

Respektovat potřeby jiného dítěte □

Podoblast: Společenská pravidla a návyky

Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat □

Podoblast: Zařazení do třídy/skupiny

Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je třeba se chovat □

Podoblast: Kultura, umění

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností, technik □

Podoblast: Poznatky, sociální informovanost

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný □

Podoblast: Vztah k životnímu prostředí

Mít povědomí o významu životního prosředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí □

 

 

Integrovaný blok „Respektuj pokrok“

Charakteristika:

Integrovaný blok Respektuj pokrok, se zaměřuje na pochopení a rozvoj vztahu dítěte k modernímu světu, přijetí pokroku, moderních technik, rychlých změn ve společnosti. Dítě je vedeno k tomu, aby se samo aktivně učilo, vyhledávalo dostupné informace, zajímalo se o nové světové metody a techniky, aby vnímalo možná rizika a chápalo důležitost prevence. Dítě se postupně seznamuje se světem vědy a techniky, rozvíjí své polytechnické dovednosti i multimediální schopnosti, seznamuje se s finanční pre-gramotností. Dítě se učí pracovat s informacemi, daty, postupy, vyhledávat je, třídit, porozumět jim. Učí se klást otevřené otázky a sám předkládat víceslovné odpovědi.

 

Navrhovaný okruh témat:

Věda je hra, Malý stavitel, Půjdu do školy, Svět médií, Laboratoř, Moje pokladnička, Až budu velký, Svět čísel, Škola čar a kouzel, Badatelský deník, Cestování.

 

Klíčové kompetence

(k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské):

 

 • KU – Dítě se postupně učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům.
 • KU – Dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých.
 • KŘP – Dítě při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích.
 • KŘP – Dítě si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti.
 • KŘP – Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou. Dokáže mezi nimi volit.
 • KK – Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog.
 • KK – Dítě se učí využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).
 • KSP – Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim.
 • KČO – Dítě se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění.
 • KČO – Dítě se učí smyslu pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých.

 

Dílčí cíle:

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému),
 • rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
  o učení
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
  o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Očekávané výstupy

Podoblast: Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru □ Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem □

Podoblast: Sebeobsluha

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony □

Jazyk a řeč – Podoblast: Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči □

Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Vnímání

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Pozornost, soustředěnost, paměť

Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Rozlišování obrazných znaků, symbolů, grafické vyjadřování

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Základní matematické, číselné pojmy a operace

Chápat základní číselné a matematické pojmy elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat □,

Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit □

Poznávací schopnosti – Podoblast: Řešení problémů, učení

Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí □

Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Sebevědomí a sebeuplatnění

Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině □

Sebepojetí, city, vůle – Podoblast: Vůle, vytrvalost city a jejich projevy

Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení □

Podoblast: Kultura, umění

Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky □

Podoblast: Poznatky, sociální informovanost

Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte □

Podoblast: Adaptabilita ke změnám

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim □